Close

PROJEKT RESTART

LOGO

Projekt Restart
Projekt Restart je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Škola je finančním partnerem Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC) a využívá prostředky Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

ZŠ Jarošova je jako jeden ze 39 partnerů KVIC zapojena do projektu „Restart“, který je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních a středních škol pro využívání ICT ve výuce. Cílem projektu, na jehož přípravě se ZŠ Jarošova podílela, je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do škol.

Identifikace operačního programu, ze kterého je projekt Restart financován

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo a název výzvy: 51 – Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.3 – Výzva č. 51

Stručný popis projektu

Předmětem projektu, který je z 85 % financován prostřednictvím strukturálního Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15 % prostřednictvím státního rozpočtu ČR, je realizace sedmi klíčových aktivit (z toho na šesti se ZŠ Jarošova podílí), jež jsou zaměřeny na naplnění cíle projektu. Současně bude provedeno dovybavení školy dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) – tablety.

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integraci do základních a středních škol. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení kompetencí vedoucích a pedagogických pracovníků efektivně využívat ICT ve výuce a na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy budou zapojeny do sítě metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK což zajistí sdílení inovací a příkladů dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi pedagogy. Aktivita učitelů bude podpořena mentoringem a používáním ICT, které školy v projektu pořídí a předají pedagogům k využívání v procesu edukace jak v průběhu, tak po skončení projektu.

Realizace následujících klíčových aktivit projektu

Kaučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků – vzdělávání ředitelů
Kaučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – ICT „co už máme“
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – ICT „co chceme“
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – oborové didaktiky
Evaluace

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout částky 27 178 257,92 Kč (neinvestiční prostředky). ZŠ Jarošova jako finanční partner hospodaří s částkou 167 800,00 Kč, která představuje způsobilé výdaje na pořízení tabletů a osobní výdaje související s realizací projektu. Projekt, jehož realizace byla zahájena v říjnu 2014, byl ukončen v září 2015.