Close

PROJEKT ŠANCE PRO VŠECHNY II

LOGO

Projekt šance pro všechny
Projekt Šance pro všechny II je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu „Šance pro všechny II“ je navázat na práci školního psychologa z projektu „Šance pro všechny“, který byl ukončen 31. 12. 2018. Školní psycholog bude na škole působit při pracovním úvazku 0,5 a bude plně hrazen z prostředků projektu „Šance pro všechny II“. Z prostředků tohoto projektu bude také hrazen školní asistent, který bude vypomáhat pedagogickému pracovníkovi ve školní družině, a to především s dětmi ohroženými školním neúspěchem a dětmi pocházejícími z nepodnětného sociálního prostředí. Obě tyto personální aktivity budou realizovány od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2021 (po prodloužení).

Od září 2019 budou realizovány další dvě aktivity v rámci stejného projektu, a to ucelený blok doučování pro žáky ohrožených školním neúspěchem. Žáci budou doučováni z matematiky, jazyka českého a cizího jazyka. Další podpořenou aktivitou budou dva projektové dny za účasti odborníka z praxe. Cílem této aktivity je podpora kariérního poradenství na škole.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu: CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011368
Název projektu: Šance pro všechny II
Číslo a název operačního programu: 02 Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje , k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Číslo a název výzvy: 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Stručný popis projektu

Projekt ZŠ Jarošova Havířov zahrnuje tyto základní cíle: zlepšování kvality společného vzdělávání a výsledků žáků prostřednictvím podpory školního psychologa, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, podporu kariérního poradenství a podporu zájmového vzdělávání ve školní družině.

Celková podpora pro projekt „Šance pro všechny II“ ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů (NVZ) činí 945 511,00 Kč, z toho prostředky z EU – 803 684,35 Kč a NVZ – 141 826,65 Kč.