Charakteristika školy

ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku charakterizuje

Vzdělávání žáků ve třídách 1. až 9. ročníku a poskytování standardních i nadstandardních služeb
• Příznivé klima pro vzdělávání patrné mj. z výsledků evaluačních šetření (šetření „Barvy života“, šetření „Mapa školy“)
• Výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Cesta k dospělosti“
• Aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti doložitelný opakovaně udíleným certifikátem společnosti SCIO „Pečujeme o vzdělání“
• Moderní vybavení informačními technologiemi pořízené s využitím projektů spolufinancovaných nebo financovaných z prostředků Evropské unie (zejména díky projektům „Multimediální škola pro všechny“ a „Restart“)
• Školní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, speciální pedagog
• Informační centrum a studovna s řadou služeb pro všechny žáky, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání také mimo vyučování za odborné podpory pedagoga školy
• Individuální přístup k žákům doplněný nabídkou systému volitelných předmětů od 4. ročníku
• Anglický jazyk od 3. ročníku, druhý cizí jazyk (ruský nebo německý) od 7. třídy
• Výuka informatiky od 4. ročníku
• Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku
• Třídní, ročníkové a celoškolní vzdělávací projekty
• Celoškolní projektové dny
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Nabídka sportovních aktivit a zájmových kroužků
• Možnost podílet se na práci žákovského parlamentu
• Zapojení do vzdělávacích projektů (např. Zdravé zuby, Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách, E-GROW, Stejná šance) a evaluačních projektů (např. Stonožka, Barvy života, Národní testování) částečně nebo zcela organizovaných či realizovaných jinými institucemi
• Účast na kulturních a vzdělávacích programech pořádaných na úrovni města Havířova
• Školní družina pro žáky I. stupně
• Školní výdejna stravy
• Venkovní areál s mobiliářem, hřišti a atletickou dráhou
• Přátelská atmosféra