Close

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbarku charakterizuje
 • Vzdělávání žáků ve třídách 1. až 9. ročníku a poskytování standardních i nadstandardních služeb
 • Příznivé klima pro vzdělávání patrné mj. z výsledků evaluačních šetření (šetření „Barvy života“, šetření „Mapa školy“)
 • Výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Cesta k dospělosti“
 • Aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti doložitelný opakovaně udíleným certifikátem společnosti SCIO  „Pečujeme o vzdělání“
 • Moderní vybavení informačními technologiemi pořízené s využitím projektů spolufinancovaných nebo financovaných z prostředků Evropské unie (zejména díky projektům „Multimediální škola pro všechny“ a „Restart“)
 • Školní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, speciální pedagog
 • Informační centrum a studovna s řadou služeb pro všechny žáky, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání také mimo vyučování za odborné podpory pedagoga školy
 • Individuální přístup k žákům doplněný nabídkou systému volitelných předmětů od 4. ročníku
 • Anglický jazyk od 3. ročníku, druhý cizí jazyk (ruský nebo německý) od 7. třídy
 • Výuka informatiky od 5. ročníku
 • Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku
 • Třídní, ročníkové a celoškolní vzdělávací projekty
 • Celoškolní projektové dny
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nabídka sportovních aktivit a zájmových kroužků
 • Možnost podílet se na práci žákovského parlamentu
 • Zapojení do vzdělávacích projektů (např. Zdravé zuby, Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách, E-GROW, Stejná šance) a evaluačních projektů (např. Stonožka, Barvy života, Národní testování) částečně nebo zcela organizovaných či realizovaných jinými institucemi
 • Účast na kulturních a vzdělávacích programech pořádaných na úrovni města Havířova
 • Školní družina pro žáky I. stupně
 • Školní výdejna stravy
 • Venkovní areál s mobiliářem, hřišti a atletickou dráhou
 • Přátelská atmosféra