Školní vzdělávací program

Zaměření ZŠ Jarošova
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace není školou, která by byla specificky zaměřena na některou vzdělávací oblast a v tomto smyslu se profilovala. Škola se zaměřuje a orientuje zejména na žáky, kteří mají své bydliště ve spádové oblasti školy a ocení klima školy a školní vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ respektující anticipované potřeby žáků této lokality.
Škola dále nabízí možnosti pro individuální vzdělávací aktivity žáků. Tyto jsou zajišťovány jak individuálním přístupem k žákům, tak širokou nabídkou volitelných předmětů a nabídkou mimoškolních činností. V rámci možností školy je zajišťována individuální výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro integrované žáky s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení.

Charakteristické rysy školy z hlediska vzdělávání žáků
Otevřená škola – spolupráce s žáky a žákovským parlamentem, prezentace školy na veřejnosti, pořádání akcí pro rodiče a veřejnost, projekty, účast rodičů ve vyučování, zapojení rodičů a veřejnosti do života školy, reflexe potřeb obce a regionu.
Zdravá a bezpečná škola – příznivé školní klima, hygiena školního prostředí, pohybově relaxační režim o přestávkách, zdravý stravovací a pitný režim, organizace denního režimu ve prospěch žáků, plavecký a lyžařský kurz, školní sportovní liga, smysluplné využití volného času (nabídka zájmových útvarů, aktivity školní družiny), školní výlety do přírody, školní preventivní strategie, zavádění inovativních forem a metod výuky podporujících osobnostní a sociální rozvoj žáka.
Škola pro všechny žáky – vnitřní diferenciace vzdělávání žáků, respektování žáka jako osobnosti, individuální přístup, zavádění inovativních metod výuky podporujících nadání a zájmy žáka, integrace žáků se specifickými poruchami učení, multikulturní výchova, nabídka volitelných předmětů.
Škola pro 21. století – podpora aktivního přístupu žáků ke vzdělávání, vedení žáků k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu, důraz na znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, efektivní využívání prostředků ICT (využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií při vzdělávání žáků a komunikaci s rodiči i veřejností), respektování principů udržitelného rozvoje (environmentální výchova, ekologizace provozu školy).

Školní vzdělávací program „Cesta k dospělosti“
Vzdělávání žáků v 1. až 5. ročníku 1. stupně stejně jako v 6. až 9. ročníku 2. stupně školy probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Cesta k dospělosti“ (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Školní vzdělávací program je zpracován pedagogickým sborem, který vycházel rovněž z vlastní vize školy. Cílem práce učitelů a vedení školy bylo při respektování RVP ZV vytvořit vzdělávací program, který bude vycházet ze záměrů zdejší školy, potřeb jejích žáků a požadavků regionu i obce. Obsah ŠVP je průběžně inovován v souladu s tím, jak si pedagogický sbor ověřuje jeho účinnost, a jak se vyvíjí potřeby a zájmy žáků či požadavky jejich rodičů.
ZŠ Jarošova vzdělává žáky školy podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. září 2007. Původní dokument, jenž byl učiteli školy připraven v průběhu školního roku 2006/2007, je průběžně aktualizován dle potřeb vzdělávání žáků školy a vývoje školských předpisů.

KE STAŽENÍ