Školní vzdělávací program

Zaměření ZŠ Jarošova
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace není školou, která by byla specificky zaměřena na některou vzdělávací oblast a v tomto smyslu se profilovala. Škola se zaměřuje a orientuje zejména na žáky, kteří mají své bydliště ve spádové oblasti školy a ocení klima školy a školní vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ respektující anticipované potřeby žáků této lokality.
Škola dále nabízí možnosti pro individuální vzdělávací aktivity žáků. Tyto jsou zajišťovány jak individuálním přístupem k žákům, tak širokou nabídkou volitelných předmětů a nabídkou mimoškolních činností. V rámci možností školy je zajišťována individuální výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro integrované žáky s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení.

Charakteristické rysy školy z hlediska vzdělávání žáků
Otevřená škola – spolupráce s žáky a žákovským parlamentem, prezentace školy na veřejnosti, pořádání akcí pro rodiče a veřejnost, projekty, účast rodičů ve vyučování, zapojení rodičů a veřejnosti do života školy, reflexe potřeb obce a regionu.
Zdravá a bezpečná škola – příznivé školní klima, hygiena školního prostředí, pohybově relaxační režim o přestávkách, zdravý stravovací a pitný režim, organizace denního režimu ve prospěch žáků, plavecký a lyžařský kurz, školní sportovní liga, smysluplné využití volného času (nabídka zájmových útvarů, aktivity školní družiny), školní výlety do přírody, školní preventivní strategie, zavádění inovativních forem a metod výuky podporujících osobnostní a sociální rozvoj žáka.
Škola pro všechny žáky – vnitřní diferenciace vzdělávání žáků, respektování žáka jako osobnosti, individuální přístup, zavádění inovativních metod výuky podporujících nadání a zájmy žáka, integrace žáků se specifickými poruchami učení, multikulturní výchova, nabídka volitelných předmětů.
Škola pro 21. století – podpora aktivního přístupu žáků ke vzdělávání, vedení žáků k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu, důraz na znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, efektivní využívání prostředků ICT (využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií při vzdělávání žáků a komunikaci s rodiči i veřejností), respektování principů udržitelného rozvoje (environmentální výchova, ekologizace provozu školy).

Vzdělávací program ve školním roce 2018/2019
Vzdělávání žáků v 1. až 5. ročníku 1. stupně stejně jako v 6. až 9. ročníku 2. stupně školy probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Cesta k dospělosti“ (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Školní vzdělávací program je zpracován pedagogickým sborem, který vycházel rovněž z vlastní vize školy. Cílem práce učitelů a vedení školy bylo při respektování RVP ZV vytvořit vzdělávací program, který bude vycházet ze záměrů zdejší školy, potřeb jejích žáků a požadavků regionu i obce. Obsah ŠVP je průběžně inovován v souladu s tím, jak si pedagogický sbor ověřuje jeho účinnost, a jak se vyvíjí potřeby a zájmy žáků či požadavky jejich rodičů.
ZŠ Jarošova vzdělává žáky školy podle vlastního školního vzdělávacího programu od 1. září 2007. Původní dokument, jenž byl učiteli školy připraven v průběhu školního roku 2006/2007, je průběžně aktualizován dle potřeb vzdělávání žáků školy a vývoje školských předpisů.
Úpravy školního vzdělávacího programu, které nabývají účinnosti od 1. září 2017, byly provedeny s přihlédnutím k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v návaznosti na změny zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jež legislativně ukotvují tzv. společné vzdělávání a vytvářejí podmínky pro nový způsob podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Obsah Školního vzdělávacího programu
Jednotlivé části dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“ níže ke stažení v pdf souborech.
Dodatek č. 1 ŠVP platný od 1. září 2017
STÁHNOUT
Dodatek č. 2 ŠVP platný od 1. září 2018
STÁHNOUT
1 Identifikační údaje
2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
2.2 Charakteristika pedagogického sboru
2.3 Charakteristika žáků
2.4 Dlouhodobé projekty
2.5 Vlastní hodnocení školy
2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery
3 Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta k dospělosti“
3.1 Zaměření školy
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
3.5 Začlenění průřezových témat
4 Učební plán školního vzdělávacího programu
4.1 Učební plán pro 1. stupeň
4.2 Učební plán pro 2. stupeň
STÁHNOUT
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1 Český jazyk a literatura
5.1.2 Anglický jazyk
5.1.3 Německý jazyk
5.1.4 Ruský jazyk
STÁHNOUT
5.2 Matematika a její aplikace
5.2.1 Matematika
STÁHNOUT
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3.1 Práce s počítačem
5.3.2 Informatika
STÁHNOUT
5.4 Člověk a jeho svět
5.4.1 Prvouka
5.4.2 Člověk a svět
STÁHNOUT
5.5 Člověk a společnost
5.5.1 Dějepis
5.5.2 Občanská výchova
STÁHNOUT
5.6 Člověk a příroda
5.6.1 Fyzika
5.6.2 Chemie
5.6.3 Přírodopis
5.6.4 Zeměpis
STÁHNOUT
5.7 Umění a kultura
5.7.1 Hudební výchova
5.7.2 Výtvarná výchova
STÁHNOUT
5.8 Člověk a zdraví
5.8.1 Výchova ke zdraví
5.8.2 Tělesná výchova
STÁHNOUT
5.9 Člověk a svět práce
5.9.1 Pracovní výchova
STÁHNOUT
5.10 Doplňující vzdělávací obory
5.10.1 Cvičení z českého jazyka
5.10.2 Cvičení z matematiky
5.10.3 Konverzace v anglickém jazyce
5.10.4 Domácnost
5.10.5 Dramatická výchova
5.10.6 Etická výchova
5.10.7 Informatika
5.10.8 Seminář dějepisný
5.10.9 Seminář přírodovědní
5.10.10 Seminář společenskovědní
5.10.11 Seminář zeměpisný
5.10.12 Sportovní výchova
5.10.13 Technické činnosti
5.10.14 Technické kreslení
5.10.15 Výtvarné projekty
5.10.16 Základy administrativy
STÁHNOUT
6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Základní východiska pro hodnocení žáka
6.2 Pravidla pro hodnocení žáka
6.3 Způsoby hodnocení žáka
6.4 Stanovení vyučovacích předmětů výchovného zaměření vzhledem k hodnocení výsledků vzdělávání dle školského zákona
STÁHNOUT