Školská rada

Složení školské rady
Školská rada při Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace pracuje od 26. dubna 2021 (uskutečnily se poslední volby do školské rady) v tomto složení:
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – obcí:
Lenka Kubíčková
Ing. Dominik Jurča

Členové školské rady zvolení z řad zákonných zástupců žáků:
Rostislav Štefka
Petr Somol – místopředseda školské rady

Členové školské rady zvolení z řad pedagogů školy:
Mgr. Šárka Zapalačová – předsedkyně školské rady
Mgr. David Kučák – člen školské rady pověřený zpracováním zápisů

Úkoly školské rady
Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění aktuálním od 1. ledna 2012, plní školská rada tyto úkoly:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
O schválení dokumentů uvedených výše písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů – zástupců tříd.

Dokumenty školské rady
Zřizovací listina
Zřizovací listina školské rady při Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace byla schválena Radou města Havířova dne 8. června 2005. Nabyla platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. ledna 2006.

KE STAŽENÍ

Zřizovací listina – dodatek č. 1
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny školské rady při Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace byl schválen Radou města Havířova dne 14. března 2012. Dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem schválení.

KE STAŽENÍ

Volební řád
Volební řád školské rady při Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace byl vydán Radou města Havířova dne 8. června 2005. Volební řád nabyl platnosti a účinnosti dnem 8. června 2005.

KE STAŽENÍ

Jednací řád
Školská rada v souladu s ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění přijala na svém zasedání dne 26. dubna 2012 jednací řád.

KE STAŽENÍ

Zápisy ze zasedání školské rady
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 20. června 2019
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 14. října 2019
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 15. října 2020
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 13. května 2021
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 14. října 2021
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 25. srpna 2022
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 13. října 2022
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 22. června 2023
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 5. října 2023