Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

NÁZEV
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Základní škola – příspěvková organizace
Škola jako příspěvková organizace byla zřízena 1. července 2002 usnesením Zastupitelstva města Havířova ze dne 28. ledna 2002.
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutárním orgánem je ředitel školy.

ČLENĚNÍ ORGANIZACE
• ředitelství
• základní škola
• školní družina
• školní jídelna – výdejna stravy
• správní útvar
Organizační strukturu organizace blíže popisuje směrnice ředitele školy Organizační řád, jejíž součástí je organizační schéma školy.

KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
ředitelství školy
Jarošova 851/33
736 01 Havířov-Šumbark

ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace
Jarošova 851/33
736 01 Havířov-Šumbark

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU
7.00 – 14.30 h, polední přestávka 12.00 – 12.30 h

TELEFONNÍ ČÍSLO
596884264

ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.zs-jarosova.cz

EMAILOVÁ ADRESA
skola@zs-jarosova.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
4iymk9b

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY
27-2888920297/0100

ČÍSLO ÚČTU FKSP

43-3950610287/0100

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
70958165

REDIZO
600136451

HLAVNÍ DOKUMENTY
Školní vzdělávací program ZŠ „Cesta k dospělosti“
Školní vzdělávací program školní družiny
Školní řád základní školy
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Strategický plán

ROZPOČET
Zveřejněn na úřední desce školy v sekci Veřejná oznámení.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Informace poskytuje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění následných úprav, ředitel školy nebo zástupce ředitele školy. Informace je možno získat podáním žádosti.

PŘÍJEM A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE
Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).
Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných médiích.

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci).
Požadovanou (přímou) informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Za poskytování informací nejsou účtovány žádné poplatky.

USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGANU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Není.

FORMULÁŘE
Níže uvedené formuláře lze získat na sekretariátu školy:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o přestup žáka
Žádost o odložení povinné školní docházky
Žádost o uvolnění žáka z výuky
Žádost o povolení individuálního vzdělávání
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
ZŠ Jarošova nespravuje žádné specifické popisy postupů. Pro běžné životní postupy lze využít příslušnou sekci na Portálu občana.
Informace k řešení životních situací souvisejících se vzděláváním žáků na základní škole vám poskytnou také osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou vedoucí pracovníci školy. Potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím a rozhodováním, které jsou v  kompetenci ředitele školy, jsou k dispozici na sekretariátu školy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
Zákony
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
• Zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění
• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v aktuálním znění
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

Vyhlášky
• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v aktuálním znění
• Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním znění
• Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 vydaná zastupitelstvem města Havířova, kterou se vymezují školské obvody spádových škol v Havířově

Nařízení vlády
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v aktuálním znění
• Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu akonzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Nařízení EU
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Nebyly vydány žádné právní předpisy.

VZORY LICENČNÍCH SMLUV
Nejsou.

VÝHRADNÍ LICENCE
Nejsou.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Zveřejněna na úřední desce školy v sekci Výroční zprávy.