Informace pro veřejnost

Kde se škola nachází
ZŠ Jarošova je umístěna v městské části Šumbark statutárního města Havířova, které je nejmladším městem republiky (založeno v roce 1955). Nachází se v prostoru mezi výstavbou prvních bloků sídliště Šumbark (která proběhla před rozhodnutím o vzniku samostatného města Havířova v letech 1947 a 1948) a moderními bloky postavenými po roce 1978.

Koho a jak vzděláváme
ZŠ Jarošova zajišťuje vzdělávání žáků na 1. a 2. stupni školy ve třídách 1. až 9. ročníku. Školu navštěvuje asi 200 žáků v 9 třídách. Většina žáků je z okolí školy – máme však také žáky, kteří k nám docházejí nebo dojíždějí z větší vzdálenosti, protože jim vyhovuje atmosféra naší školy a nadstandardní služby.

Zohledňujeme vzdělávací potřeby jednotlivců a vytváříme podmínky, abychom mohli vzdělávat také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.

Žáci se učí demokracii v rámci práce školního žákovského parlamentu. Aktuální vzdělávací program školy vychází z vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je nazván „Cesta k dospělosti“ a ze vzdělávacího programu Základní škola.

O co usilujeme
Usilujeme o naplnění naší vize školy – být moderní školou s dobrou pověstí a přátelskou atmosférou, která poskytuje všem žákům bez rozdílu dostatek příležitostí ukázat své přednosti.

Učitelé školy podporují aktivní přístup žáků ke vzdělávání, vedou je k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu. Působí na ně tak, aby byli navzájem tolerantní, dokázali zhodnotit své jednání a omezili případné negativní projevy svého chování. Vedle kvalitního vzdělávání žáků podporovaného využitím prostředků informačních a komunikačních technologií chce škola vytvářet prostor pro vyplnění volného času žáků a zapojení rodičů do činnosti školy.

Jaké máme podmínky pro vzdělávání
Máme příznivé podmínky pro vzdělávání žáků školy. Vytváří je jak pozitivní přátelské klima školy a moderní vybavení, tak nabídka ne zcela běžných služeb, které škola v rámci podpory vzdělávání žáků zajišťuje.
Na škole je zřízeno poradenské pracoviště, nachází se zde pracoviště pro biofeedback a informační centrum se studovnou otevřenou denně pro všechny žáky školy.

Ve staré budově se skrývá moderní škola. ZŠ Jarošova je dobře vybavena ke vzdělávání svých žáků. Z hlediska svého vybavení prostředky informačních a komunikačních technologií patří od školního roku 2010/2011 k nejlépe vybaveným školám města. K tomu zejména přispěl projekt školy „Multimediální škola pro všechny“ i zapojení školy do dalších projektů spolufinancovaných nebo zcela financovaných z prostředků Evropské unie.

Škola má lokální počítačovou síť připojenou k Internetu, která je zavedena do všech učeben a kabinetů. K dispozici je dostatek počítačů, všechny učebny jsou vybaveny pro multimediální prezentaci učiva (v 5 učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule).

V budově školy je školní družina, školní výdejna stravy, tělocvična a žákovská školní dílna. Na jejím pozemku je školní zahrada, skleník a dobře udržovaný sportovní areál s hřišti a atletickou drahou.

Žáci se učí nejen ve vyučování ve škole. Organizujeme pro ně exkurze, výuku plavání, lyžařský výcvikový kurz, výlety i jiné pobyty a činnosti v přírodě.

Nabídka pronájmů
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace nabízí veřejnosti pronájem tělocvičny, případně dalších učeben. Pronájmy jsou nabízeny zejména pro krátkodobé využívání a v ceně pronájmů jsou zahrnuty související služby (neprovádí se například odpočet elektřiny, vody, tepla). Smlouvu o pronájmu mohou se školou uzavřít organizace i jednotlivé fyzické osoby.

Organizace nakládá se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou. V souvislosti s pronájmem mají význam zejména následující ustanovení zřizovací listiny:
1.11. Příspěvková organizace (dále jen PO) je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu zřizovatele svěřený majetek:
a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok,
b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce.

1.12. PO je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený majetek:
a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,
b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,
c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě,
d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.15.
e) dát do podnájmu.

1.13. Při pronájmu svěřeného majetku je PO povinna sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase obvyklé, může PO sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

1.14. V nájemní smlouvě PO výslovně uvede, že pronajímá věc nebo její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.

1.15. Svěřený majetek může PO bez souhlasu zřizovatele přenechat na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů souvisejících s jeho užíváním.

1.16. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, PO může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků.

Rádi vám poskytneme další bližší informace a ukážeme prostory, které nabízíme k pronájmu.
Máte-li zájem o pronájem tělocvičny nebo jiných učeben školy, kontaktuje ekonomku nebo ředitele školy prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Ceník pronájmů a služeb
PRONÁJEM TĚLOCVIČNY BEZ POUŽITÍ SPRCH – 350 Kč/hod.
Nájemce má k dispozici tělocvičnu, šatnu, sociální zařízení. V ceně pronájmu je zahrnut nájem za využití uvedených prostor, náklady za spotřebu elektrické energie, vody a tepla.

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY S POUŽITÍM SPRCH – 400 Kč/hod.
Nájemce má k dispozici tělocvičnu, šatnu, sociální zařízení včetně společných sprch. V ceně pronájmu je zahrnut nájem za využití uvedených prostor, náklady za spotřebu elektrické energie, vody a tepla.

PRONÁJEM POČÍTAČOVÉ UČEBNY DO 10 OSOB – 300 Kč/hod.
Nájemce má k dispozici učebnu s počítači a sociální zařízení. V ceně pronájmu je zahrnut nájem za využití uvedených prostor, použití počítačů, náklady na připojení počítačů k internetu, náklady za spotřebu elektrické energie, vody a tepla.

PRONÁJEM POČÍTAČOVÉ UČEBNY DO 20 OSOB – 600 Kč/hod.

Nájemce má k dispozici učebnu s počítači a sociální zařízení. V ceně pronájmu je zahrnut nájem za využití uvedených prostor, použití počítačů, náklady na připojení počítačů k internetu, náklady za spotřebu elektrické energie, vody a tepla.

PRONÁJEM BĚŽNÉ UČEBNY DO 30 OSOB – 350 Kč/hod.
Nájemce má k dispozici učebnu a sociální zařízení. V ceně pronájmu je zahrnut nájem za využití uvedených prostor, náklady za spotřebu elektrické energie, vody a tepla.

Ceník pronájmů a služeb platný od 1. 9. 2022