Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

SLUŽBY ŠPP POSKYTUJÍ:
Výchovný poradce – Mgr. Šárka Zapalačová
Školní metodik prevence – Mgr. Šárka Zapalačová
Školní speciální pedagog – Mgr. Ivana Kučáková
Školní psycholog – Mgr. Michaela Chlebounová
Sociální pedagog – Mgr. Kateřina Kundľová

HLAVNÍ CÍLE ŠPP:
• poradenská služba poskytovaná ve škole žákům, rodičům i pedagogům
• spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných
• zkvalitnění péče o žáky se SVP, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků
• prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova…)
• vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
• omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky
• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
• poskytování služeb kariérového poradenství a poskytování informací o možnostech uplatnění po ZŠ
• prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
• ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Šárka Zapalačová
E-mail: sarka.zapalacova@zs-jarosova.cz
Telefon: 604 530 711
Konzultační hodiny: středa 13.00 -14.00, ostatní dny dle dohody v kabinetu č. 54 v 1. patře

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

PORADENSKÁ ČINNOST:
• kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesním cestě žáků
• koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzdělávání /Volba povolání/ a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě povolání
• individuální šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání
• poradenství a metodická podpora učitelům
• zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích a organizace exkurzí žáků 8. a 9. ročníků do vybraných průmyslových podniků
• včasná intervenci při aktuálních výchovných a vzdělávacích problémech u jednotlivých žáků

METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST:

• metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování žáků
• metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
• uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
• informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb
• organizuje individuální porady, a výchovné komise se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků

SPECIFICKÉ ČINNOSTI:

• ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy
• sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita), navrhuje nápravná opatření
• spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Šárka Zapalačová
E-mail: sarka.zapalacova@zs-jarosova.cz
Telefon: 604 530 711
Konzultační hodiny: středa 13.00 -14.00, ostatní dny dle dohody v kabinetu č. 54 v 1. patře

METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI:
• koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu
• koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, rasismu a xenofobie, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
• koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
• individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
• koordinace a spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem prevence, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
• vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

INFORMAČNÍ ČINNOST:

• zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům
• prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
• vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování

PORADENSKÉ ČINNOSTI:

• vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy rizikového chování, poskytování poradenství těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
• metodická pomoc učitelům při zachycování varovných signálů, které mohou být spojeny s rizikovým chováním u jednotlivých žáků a tříd
• koordinace poskytování preventivních poradenských služeb žákům se specifickými poruchami chování

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Ivana Kučáková
E-mail: ivana.kucakova@zs-jarosova.cz
Telefon: 602 517 071
Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00-14.00, ostatní dny dle domluvy v kanceláři č. 32 v přízemí vlevo

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všech dalších žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA:
• zajišťování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací a výchovné práce školy
• poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
• zajišťuje poradenské konzultace pro zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky
• nabízí poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá vytvářet a koordinovat individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
• koordinace spolupráce se speciálním pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi z hlediska řešení problematiky inkluze a integrace žáků

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Michaela Chlebounová
E-mail: michaela.chlebounova@zs-jarosova.cz
Telefon: 602 517 071
Konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 8.00-8.45, ostatní dny dle domluvy v kanceláři č. 45 v 1. patře

Školní psycholog se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.


DIAGNOSTIKA A DEPISTÁŽ:

• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy
• Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
• Vyhledávání a diagnostika nadaných dětí
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě dle aktuálních potřeb a možností školy
• Screening, ankety, dotazníky ve škole

KONZULTAČNÍ, PORADENSKÉ A INTERVENČNÍ PRÁCE:

• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, podpora a vedení z pohledu psychologa
• Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení
• Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
• Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení z pohledu psychologa
• Techniky a hygiena učení pro žáky
• Skupinová a komunitní práce s žáky dle aktuálních potřeb a možností školy
• Spolupráce s dalšími odborníky na preventivní práci ve třídě, tvorbě programů pro třídy apod.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky i zákonné zástupce
• Psychologická podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání

METODICKÁ PRÁCE A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST:

• Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Metodická pomoc třídním učitelům
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
• Besedy pro zákonné zástupce

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Kateřina Kundľová
E-mail: katerina.kundlova@zs-jarosova.cz
Telefon: 602 517 071
Konzultační hodiny: pondělí až středa 8.00- 14.30, ostatní dny dle domluvy v kabinetě č. 69 2. patro

• Zajišťuje prevenci obtíží v oblasti chování žáků školy, jejich negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků.
• Spolupracuje s institucemi PČR, OSPOD, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi v oblasti péče a výchovy dětí.
• Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými žáky.
• Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků (týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita).
• Spolupracuje na realizaci tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.
• Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli, učiteli, asistenty pedagoga a vychovateli školní družiny.
• Zprostředkovává komunikaci mezi problémovými rodinami žáků, navštěvuje jejich rodiny a pravidelně s vedením školy a Školním poradenským pracovištěm tyto sdílí na schůzích ŠPP.
• Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a všech ostatních žáků, kteří potřebují podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
• Přijímá zprávy, které jsou doručovány do datové schránky školy ze strany jednotlivých institucí ohledně žáků, popř. jejich rodinných poměrů a to tak, že jsou mu předloženy ve vytištěné formě do přihrádky vyhrazené pro sociálního pedagoga, na které následně odpovídajícím způsobem reaguje.