Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy obsahují charakteristiku školy, podávají přehled o personálním zabezpečení činnosti školy a dalším vzdělávání pracovníků, poskytují údaje o zápisu, dodatečném odkladu a umístění žáků po ukončení povinné školní docházky, vzdělávací nabídce školy, vzdělávání žáků a jeho výsledcích, prevenci sociálně patologických jevů, mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, výsledcích provedených kontrol, zveřejňují dále základní údaje o hospodaření školy za příslušný kalendářní rok, zapojení školy do rozvojových nebo mezinárodních programů a projektů financovaných z cizích zdrojů, zapojení školy do celoživotního učení a úrazovosti, spolupráci s obory, zákonnými zástupci žáků a jinými partnery.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KE STAŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

KE STAŽENÍ