Manuál pro distanční výuku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás prostřednictvím tohoto dokumentu seznámit s postupy pro případnou distanční výuku na ZŠ Jarošova Havířov.

Novelou č. 349/2020 Sb., která doplňuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, se nyní nově stanovuje:

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

Jak budeme spolu během distanční výuky komunikovat?

  • prostřednictvím zpráv Komens v informačním systému Bakaláři na adrese https://zs-jarosova.bakalari.cz
  • školním e-mailem v aplikaci Outlook (Pošta) v prostředí Office365
  • videohovorem v aplikaci Teams Office365
  • prostřednictvím webových stránek zs-jarosova.cz
  • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
  • písemně

Jak bude distanční výuka probíhat?

Distanční výuka může probíhat dvojím způsobem. Buď jako smíšená výuka nebo distanční výuka. Smíšená výuka probíhá vždy, když se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků konkrétní třídy. Tehdy je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.

V prostředí Office365 byl každému žákovi vytvořen unikátní osobní účet, který je spojen s e-mailovou adresou ve školní doméně @zs-jarosova.cz. Žáci tak mohou po přihlášení do Office365 využívat zabezpečený školní e-mail s filtrem příchozí a odchozí pošty, úložiště Onedrive či aplikaci Teams.

Při distanční výuce bude převážně využívána aplikace Teams Office365. Výuka v hlavních předmětech bude realizována v rámci upraveného rozvrhu formou chatů, videohovorů, zadávání úkolů, testů a jejich následného odevzdávání a ohodnocení. Výuka výchovných předmětů v průběhu dálkového vzdělávání bude realizována formou zapojení žáků do domácích prací, vaření, práce na zahrádce apod..

V omezené míře bude také učivo a další výukové materiály umístěny v cloudovém úložišti na webových stránkách školy prostřednictvím odkazů Výuka a Edubase v hlavním menu.

V případě, že nemáte internetové připojení či potřebné zařízení pro online výuku, naleznete výukové materiály s pokyny v tištěné podobě ve vestibulu při hlavním vstupu do školy vždy první pracovní den v daném týdnu.

Škola má povinnost v určitých případech vést výuku distančně a žáci mají povinnost se této výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci online výuky neúčastní, musí být řádně omluveni. Pokud žáci nebudou během distanční výuky řádně omlouváni, bude škola postupovat ve spolupráci s příslušnými orgány dle platných právních předpisů.

Výsledky vzdělávání žáků při distanční výuce budou zaznamenávány v informačním systému Bakaláři v rámci průběžné klasifikace v daných předmětech.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na třídní učitele, případně přímo na vedení školy.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel skoly