Informace k placeným obědům

Sdělení rodičům

Vážení zákonní zástupci,
žáci v době distanční výuky mají nárok na obědy. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy.

Stravování v době nemoci

Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin).

Zákon MŠMT č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 119 – v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole – školní jídelna stravuje žáky za zvýhodněnou cenu stravného (do ceny oběda zahrnuje pouze náklady na potraviny).

Pokud si rodiče (zákonní zástupci žáků) přejí stravu odebírat, i když žák není ve škole přítomen, bude školní jídelna účtovat žákům cenu oběda v plných nákladech, které se skládají z nákladů na potraviny, nákladů na věcnou a osobní režii. Plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

Odhlašování obědů

ODHLAŠOVÁNÍ a jiné ZMĚNY provádějte nejpozději DEN PŘEDEM DO 12:30:

  • přes internet
  • osobně v kanceláři prodeje obědů na ZŠ Moravská (11:00 – 13:30)
  • telefonicky – 596 884 555 (11:00 – 13:30)

Neodhlášená strava = vyzvednutá strava
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na věcnou ani finanční náhradu neodebrané stravy.