Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/25

ZŠJ příspěvky

Na základě § 123 odst. 4 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou vyhlášky č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“), a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2024.

Na základě výše uvedeného dne 27. 5. 2024 Rada města Havířova pod usnesením č. 1897/38RM/2024 stanovila měsíční výši úplaty pro období školního roku 2024/2025 za zájmové vzdělávání ve školních družinách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, ve výši 300,00 Kč/účastník.

Snížení úplaty a osvobození od úplaty

 1. Úplata může být dle ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů v individuálních případech snížena nebo prominuta, jestliže
  1. žák nebo plátce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nebo příjemcem přídavku na děti,
  2. žákovi nebo plátci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.
  4. Z humanitárních důvodů (např. se může jednat o válečného uprchlíka, žáka, který byl postižen živelnou pohromou apod.)
  5. Žák sociálně znevýhodněný na základě identifikace speciálními diagnostickými postupy.
 2. O snížení nebo prominutí úplaty rozhodne ředitel školy jako osoba pověřená výkonem státní správy, pokud skutečnosti uvedené v odst. 1 písm. a, b, c tohoto článku plátce řediteli prokáže.
 3. Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty (plátce) podá písemnou žádost s uvedením důvodů a předloží doklady, které prokazují, že je mu příslušný příspěvek vyplácen.
 4. Úplata podle ustanovení čl. 3 odst. 2 se sníží o 75 % stanovené výše úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině, podal-li žadatel žádost o úpravu výše úplaty za prvého a druhého žáka, který se účastní zájmového vzdělávání ve školní družině.
 5. Úplata podle ustanovení čl. 3 odst. 2 se promine, podal-li plátce žádost o úpravu výše úplaty za třetího a dalšího žáka, který se účastní zájmového vzdělávání ve školní družině.
 6. Jestliže přestanou být splňovány podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku rozhodné ke snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání, je plátce povinen tuto skutečnost nahlásit řediteli školy do 10 dnů od vzniku uvedené skutečnosti.

K přihlášení dítěte do družiny a vyřízení žádosti o snížení/osvobození od úplaty se dostavte do družiny nejlépe od 26.8.2024 do 29.8.2024.