Close

PROJEKT ŠANCE PRO VŠECHNY

LOGO

Projekt šance pro všechny
Projekt Šance pro všechny je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu Šance pro všechny je zlepšení kvality společného vzdělávání a výsledků žáků Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace prostřednictvím podpory poskytované školním psychologem.

ZŠ Jarošova se v roce 2016 připojila k základním školám, které v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravily vlastní projekt a úspěšně podaly žádost o finanční podporu. Projekt Šance pro všechny, jehož realizace byla zahájena 1. ledna 2017, potrvá 24 měsíců a pracuje s rozpočtem ve výši 644 805,00 Kč.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003224
Název projektu: Šance pro všechny
Číslo a název operačního programu: 02 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Číslo a název výzvy: 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Stručný popis projektu

V rámci projektu Šance pro všechny realizuje ZŠ Jarošova aktivitu číslo II/1.3 nazvanou Školní psycholog – personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimoškolních zařízení. Standardní činnosti školního psychologa jsou podrobněji uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Aktivita bude realizována 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce školního psychologa na ZŠ Jarošova. Vzhledem k tomu, že ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, školní psycholog se stává jeho součástí. Úvazek školního psychologa na ZŠ Jarošova činí v době realizace projektu 0,5 pracovního úvazku.

Celková podpora ze zdrojů Evropské unie a České republiky pro projekt Škola pro všechny činí celkem 644 805,00 Kč, v tom tvoří příspěvek Unie částku 548 084,25 Kč a národní veřejné zdroje částku 96 720,75 Kč.