Informace k bezplatnému stravování ve škole pro školní rok 2024/25

ZŠJ příspěvky

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Zahájení stravování?

Předpokládaný termín zahájení stravování bude 16. 9. 2024, nejpozději však k 1. 10. 2024.
O přesném zahájení Vás budeme informovat předem.

Jaké dítě/žáka lze v rámci programu Bezplatné stravování podpořit?

Do cílové skupiny podpořených žáků mohou být žadatelem zařazeni žáci na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte (nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů) o splnění alespoň jedné z podmínek:

  • pobírání příspěvku na živobytí,
  • pobírání doplatku na bydlení,
  • pobírání humanitární dávky dle zákona č. 66/2022 Sb.,
  • pobírání dávek pěstounské péče,
  • nepříznivá finanční situace rodiny dítěte posouzená 3. stranou (třetí stranou se explicitně rozumí: sociální pracovníci obcí II. a III. typu, OSPOD, školské zařízení – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, multidisciplinární tým.

Co je potřeba pro zapojení do programu škole doložit?

Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a:

  • potvrzení o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení – ne starší jak 3 měsíce) nebo
  • doklad o pobírání dávek pěstounské péče nebo
  • písemný záznam o posouzení 3. stranou (v případě posouzení ředitelem/kou školy je součástí čestného prohlášení) podle toho, kterou z podmínek zákonný zástupce v čestném prohlášení uvede.

Při pobírání humanitární dávky, vyplácené cizincům s dočasnou ochranou¹, nebude potvrzení o pobírání této dávky k čestnému prohlášení požadováno.

Jaký je postup v případě řádného neodhlašování obědů zákonnými zástupci?

V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje dítě/žáka ze stravování, může ředitel školy dítě/žáka z bezplatného stravování vyřadit. Do podpory bezplatného stravování lze opětovně dítě či žáka zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.

K přihlášení dítěte do projektu se dostavte na sekretariát v období od 2.9.2024 do 11.9.2024.

BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025