ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže

Dne 6. října 2021 se členové soutěžního týmu „Jarošácká chobotnička,“ ve složení: Adéla Havlásková, Karin Somolová a Damián Štefka, zúčastnili finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme.“ Své síly poměřilo celkem 25 trojčlenných soutěžních týmů, které obhajovaly výsledky své badatelské činnosti před sedmičlennou odbornou komisí.

Tým si zvolil téma „Badatelsky s Vernierem.“ Jejich metoda spočívala v tom, že si badatelé položili otázku, „co se stane, když …“ a hledali na ni odpověď. Pomocí experimentu si pak ověřili, zda jejich hypotéza byla správná či nikoliv. Potřebné informace „vygůglili“ na INTERNETU. K dispozici měli tři bezdrátová čidla (pro měření teploty, pH a vodivosti) a pro zpracování dat využívali software „Graphical Analysis.“ Práci si naši badatelé rozdělili na tři témata:

  1. Elektrická vodivost kapalin. Zkoumali, zda kohoutková voda vede elektrický proud. Zjistili, že vede proud velmi špatně. Zlepšení nastalo až po přidání kuchyňské soli, která způsobila, že vodný roztok s kuchyňskou solí výrazně zlepšil vodivost vody. K jejích překvapení zjistili, že cukr ve vodě nezvyšuje vodivost vody, ale naopak spíše zhoršuje.
  2. Vypařování kapalin na povrchu těles. Výzkumníci ponořili sondu teploměru do různých kapalin (vody, líhu a glycerolu) a zkoumali, zda při vypařování kapaliny se bude teploměr ochlazovat nebo oteplovat. Zjistili, že voda se vypařovala pomalu, proto se povrch teploměru ochladil pouze o 2,5 0C, kdežto líh se vypařoval rychleji, a proto se ochladil více (o 5,1 0C). Překvapilo je, že při vypařování glycerolu se povrch teploměru ohříval (o 0,7 0C), což bylo způsobeno tím, že glycerol pohlcoval z okolí vzdušnou vlhkost.
  3. Měření pH nápojů ve škole. Ve všech ročnících školy provedli průzkum, jaké nápoje naši žáci pijí a jak dodržují pitný režim. 30. 9. 2021 provedli měření s prvňáčky, kteří si mohli měření vyzkoušet. Žáci 1. až 9. ročníku byli seznámeni s výsledky výzkumu a upozorněni na význam dodržování pitného režimu (žáci vypočítali, že v průběhu pobytu žáků ve škole by každý žák měl v době výuky vypít asi 1,3 litrů tekutin). Také byli seznámeni s negativními vlivy nadměrného pití nápojů s pH menším než 7 na lidský organismus. Jako nejzdravější nápoj jim bylo doporučeno pití kohoutkové vody.

Členové soutěžního týmu si zpracovali za pomoci vedoucího kroužku – pana učitele Ogrockého – prezentaci, kterou právě 6. 10. 2021 před odbornou komisí obhajovali.

Náš tým sice nezískal žádná bodovaná místa, ale oceňuji jejich vysoké nasazení a snahu obhájit výsledky své práce co možná nejlépe. Naši žáci naší škole neudělali ostudu a důstojně naši školu reprezentovali, za což jim patří poděkování.

Text a foto: Petr Ogrocki, vedoucí „Badatelského kroužku“